Ημερίδα παρουσιάσεων των υποψηφίων διδακτόρων

Η ημερίδα παρουσιάσεων των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Φυσικής (3ος όροφος κτηρίου Φ2).

Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ. και θα είναι 15λεπτες (10-12 λεπτά παρουσίαση + 3 λεπτά ερωτήσεις).

Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzljYTIxYmMtYjYwYS00Mjc4LTgxY2QtODhmZjc3NjM4MGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%228a90017d-a47d-4e65-95f1-858f931b7721%22%7d>

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Συνημμένο Αρχείο: