Έρευνα - Γνωστικά Αντικείμενα - Μεταδιδακτορική Έρευνα

Στο Τμήμα πραγματοποιείται έρευνα αιχμής σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων θεωρητικής και πειραματικής φυσικής, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:


Αριθμός δημοσιεύσεων Τμήματος Φυσικής τη  δεκαετία (2008-2017)

  • Αστρονομία, Αστροφυσική και Φυσική Πλάσματος,
  • Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Περιβάλλον,
  • Φυσική Υψηλών Ενεργειών, 
  • Ατομική, Μοριακή και Οπτική Φυσική,
  • Πυρηνική Φυσική,
  • Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης,
  • Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες.

Το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας αποδεικνύεται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, τον αριθμό των αναφορών των μελών του Τμήματος, την ικανότητά τους να προσελκύσουν ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και τις συνεργασίες μελών του Τμήματος με επιστήμονες από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα του εξωτερικού. Αναλυτικά στοιχεία για την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος παρουσιάζονται στις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό Δεοντολογίας Έρευνας του Π.Ι.

 

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος Φυσικής

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Η μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα ακολουθεί τον γενικότερο κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτός περιγράφεται στο ΦΕΚ 1884/24-5-2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Β.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ.ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ