Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών (Erasmus +)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+  και να φοιτήσουν με υποτροφία σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.  Επίσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Erasmus+ για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (placement) σε ιδρύματα και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν θεσπιστεί από το Τμήμα αναφέρονται στο σχετικό αρχείο.