Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

 


Γενική Περιγραφή - Σκοπός - Τίτλος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων από το 1996, ενώ πρόσφατα επανιδρύθηκε βάσει του νόμου 4485/17 με μερικές αναθεωρήσεις ώστε να καταστεί ακόμα πιο ελκυστικό στους πτυχιούχους που απευθύνεται. Αντικείμενο του ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ) είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση σε σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνολογίες πτυχιούχων Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων, απόφοιτων Ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι να εκπαιδεύει τους προαναφερόμενους πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνολογικά θέματα  στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ προάγει ιδιαίτερα την διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής (πχ. Βιοϊατρική, Περιβάλλον, Τηλεπικοινωνίες) που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοηθώντας όχι μόνο την έρευνα αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες αντίστοιχο του MSc. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) εξάμηνα.

Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος


Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ), πλήρως εναρμονιζόμενο με τις αρχές του Τμήματος Φυσικής και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, παρέχει δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επίπεδου αποβλέποντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και την κοινωνική τους εξέλιξη.

Η ίδρυση του ΠΜΣ-ΣΗΤ συμπίπτει χρονικά με τη δεύτερη δεκαετία της ψηφιακής επανάστασης και την εδραίωση του παγκοσμίου ιστού η οποία έδωσε ραγδαία ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εταιριών στο αντικείμενο των καινοτόμων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Η αυξημένη προσφορά εργασίας στο εν λόγω αντικείμενο, έδωσε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του ΠΜΣ-ΣΗΤ να απορροφηθούν άμεσα σε εταιρείες (τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ηλεκτρονικών κλπ) κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ κάλυπτε τη ζήτηση της Δυτικής Ελλάδας για σπουδές στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες λόγω της απουσίας ομοειδών ΠΜΣ στην περιοχή.

Σήμερα, το ΠΜΣ-ΣΗΤ μετά από 26 χρόνια λειτουργίας και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με την παραγωγή υψηλής ποιότητας διδακτικού έργου, συμμετέχει στην παγκόσμια έρευνα και σε αναπτυξιακά προγράμματα σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα με πολύ υψηλούς δείκτες.


Απασχόληση αποφοίτων, στοιχεία σχετικά με την πορεία των αποφοίτων, προοπτική καριέρας, σύνδεση με τομείς εργασίας/έρευνας

Οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες μεταμορφώνονται συνεχώς αλλά και επεκτείνονται σταδιακά σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς εργασίας. Σκοπός του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνολογικά θέματα στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι ανταγωνιστικοί όπως αποδεικνύεται από την υψηλή απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ προάγει ιδιαίτερα τη διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής όπως Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Βιοϊατρική, Περιβάλλον, Ενέργεια που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα, υποβοηθώντας όχι μόνο την έρευνα, αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.


Ανακοινώσεις:

Προκήρυξη για το ακ. έτος 2023-2024

Εξετάσεις Εισαγωγής στο ΠΜΣ ΣΗΤ

Εξεταστέα Ύλη για τις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ ΣΗΤ

Μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης ΜΔΕ (ισχύει για μεταπτυχιακούς φοιτητές με ακ. έτος εισαγωγής πριν το 2018-2019).


Νομικό Πλαίσιο:

ΦΕΚ Ίδρυσης: 749/27-8-1996,
ΦΕΚ Αντικατάστασης: 43/22-1-2003,
ΦΕΚ Αντικατάστασης: 2062/29-7-2014,
ΦΕΚ Επανίδρυσης: τεύχος Β', 1729/Β/18-5-2018.
ΦΕΚ Τροποποίησης:  τεύχος Β', 1593/Β/15-3-2023.


Συντονιστική Επιτροπή:

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής)
Φουντάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Ευαγγέλου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χριστοφιλάκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
Στρόλογγας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής


Επικοινωνία:

Διεύθυνση:

ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τενολογίες
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

Γραμματεία:

κα Ευγενία Νάκου, enakou@uoi.gr, τηλ. 2651007491

Χάρτης πρόσβασης:


Κανονισμοί:


Σχετικά με το ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες:


Μαθήματα:

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΔΜΣ ορίζονται ενδεικτικά ως ακολούθως:

ΚΩΔ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Εβδ. Ώρες

Διδάσκων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ411

Φυσική Ηλεκτρονικών διατάξεων

5

3

Ε. Ευαγγέλου,

Γ. Μπαλντούμας [ΕΔΙΠ]

Μ412

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

8

5

Κ. Φουντάς

Μ413

Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές- Εργαστήριο

8

6

Ι. Ευαγγέλου,

Κ. Φουντάς,

Ε. Μπλέτσας [ΕΔΙΠ]

Μ414

Μικροηλεκτρονική - Σχεδίαση με VHDL -Εργαστήρια

9

6

Ν. Μάνθος,

Ι. Παπαδόπουλος,

Ι. Στρόλογγας

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΒΔ. ΩΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

20

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ421

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

5

3

Γ. Τσιατούχας

Μ422

Ηλεκτρονική Σχεδίαση -Eργαστήρια

9

7

Ε. Ευαγγέλου,

Ι. Παπαδόπουλος,

Γ. Μπαλντούμας [ΕΔΙΠ],

Ε. Μπλέτσας, [ΕΔΙΠ]

Μ423

Αρχές Τηλεπικοινωνιών

8

5

Β. Χριστοφιλάκης,

Ν. Μήτρου

Μ424

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

8

5

Β. Χριστοφιλάκης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΒΔ. ΩΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

20

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ430

Διπλωματική Εργασία

30

   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

   

Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ-ΣΗΤ γίνονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Η Διπλωματική Εργασία πέραν της Ελληνικής δύναται να συγγραφεί στην Αγγλική.


μετάβαση στη νέα ιστοσελίδα...