Παράρτημα Διπλώματος - Πίνακας αντιστοίχισης βαθμολογίας ECTS

Για την αντιστοίχηση των βαθμολογιών των μαθημάτων με βαθμολογίες ECTS οι οποίες εμφανίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος, το Τμήμα έχει προχωρήσει σε στατιστική ανάλυση των δεδομένων του φοιτητολογίου σχετικά με τις βαθμολογίες  των μαθημάτων και τους βαθμούς των πτυχίων.  Με βάση τα ανωτέρω για αποφοίτους του ακ. έτους 2018-19 ισχύουν οι παρακάτω πίνακες αντιστοίχισης :

1) Πίνακας αντιστοίχισης βαθμολογιών μαθημάτων (*)

Βαθμός

Πλήθος βαθμολογιών

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό ποσοστό(%)

Βαθμολογία ECTS

10

434

3.60

3.60

A

9.5

41

0.34

3.94

A

9

661

5.49

9.43

A

8.5

102

0.85

10.28

A

8

1156

9.59

19.87

Β

7.5

209

1.73

21.6

Β

7

1886

15.65

37.25

B

6.5

328

2.72

39.97

C

6

2281

18.93

58.9

C

5.5

356

2.95

61.85

C

5

4594

38.13

100.00

D

 

 

2) Πίνακας αντιστοίχισης βαθμολογιών Πτυχίων (**)

Περιοχή βαθμών Πλήθος Ποσοστό(%) Βαθμολογία ECTS
7.27 -  10.00 47 10 A
6.39  - 7.26 118 25.11 B
5.96  -  6.38 139 29,58 C
5.66  -  5.95 119 25.32 D
5.00  -  5.65 47 10 E

(*) Βασίζεται στην ανάλυση του συνόλου των τελικών βαθμολογιών (μεγαλυτέρων ή ίσων του 5) του συνόλου των μαθημάτων της τελευταίας τριετίας δηλαδή των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016,2016-2017,2017-2018 (πλήθος 12.048).

(**) Βασίζεται στην ανάλυση του συνόλου των βαθμολογιών πτυχίων της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή των ακαδημαϊκών ετών 2013-14 έως 2017-18 (πλήθος 470).