Βεβαίωση Γνώσης Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τη χορήγηση βεβαίωσης γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το ΑΣΕΠ. 

Η βεβαίωση χορηγείται με την επιτυχή εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον προπτυχιακών μαθημάτων (3 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 1 τουλάχιστον επιλογής).

Τα τέσσερα απαραίτητα μαθήματα για την χορήγηση του ανωτέρω  πιστοποιητικού από το Τμήμα Φυσικής συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα μαθήμα:

ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1) Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

2) Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3) Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού

και τουλάχιστον 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ από τα παρακάτω:

1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

2) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ Η/Υ

3) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

4) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

6) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Τα υποχρεωτικά μαθήματα "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές" και "Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" μπορούν να αντιστοιχηθούν με τα μαθήματα "Εισαγωγή στις Μεθόδους Η/Υ Ι" και "Εισαγωγή στις Μεθόδους Η/Υ ΙΙ" του παλαιού προγράμματος σπουδών. 

Το υποχρεωτικό μάθημα "Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού" μπορεί να αντιστοιχηθεί με το μάθημα "Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ".

Το μάθημα επιλογής "Μαθηματικά και Φυσική με Η/Υ"  μπορεί να αντιστοιχηθεί με το μάθημα " Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Έρευνα και Διδασκαλία της Φυσικής" του παλαιού προγράμματος σπουδών.

Το μάθημα επιλογής "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση" έχει αντιστοιχηθεί με το μάθημα "Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών".