Πρακτική Άσκηση

Από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές (-ήτριες) μπορούν να απασχοληθούν για ορισμένη περίοδο σε ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, επιχειρήσεις), με στόχο την πρακτική τους εξάσκηση και εξειδίκευσή τους σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Φυσικής. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, μιας δραστηριότητας που θεσμοθετήθηκε με τη ΓΣ με αριθμ: 462/22-02-2016.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ανακοινώνονται οι διαθέσιμες θέσεις ανά ακαδημαϊκή περίοδο από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ενδεικτικά για το ακαδ. έτος 2019-20 ήταν σαράντα τρεις). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές (-ήτριες) που, κατά το ακαδημαϊκό έτος της υποβολής, διανύουν το 3o ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους.

Επιπλέον απαιτείται να έχουν εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων των δύο πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών.

Οι επιλέξιμες περίοδοι καθώς και οδηγίες για την εύρεση εταιρείας/δομής για την απασχόληση δίνονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής.

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και 2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (απευθυνόμενη προς το Τμήμα, στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι συμμετοχής στην πρακτική άσκηση).

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες που επιλέγονται, η αναζήτηση και εύρεση του φορέα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδίων. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  (http://gpa.uoi.gr/) και ο υπεύθυνος του Τμήματος Φυσικής (Αναπλ. Καθηγητής Ε. Μπενής) είναι στη διάθεσή τους με σειρά δραστηριοτήτων και προσωπικών επαφών για να τους βοηθήσουν στην επιλογή τους.

Μετά την επιλογή τους, ορίζεται κατάλληλο μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων Καθηγητής, που τους παρακολουθεί και συνεργάζεται μαζί τους και με το Φορέα Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Μετά το πέρας της Άσκησης, υποβάλλεται από τον φοιτητή (-ήτρια) σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, έκθεση πεπραγμένων συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του φορέα.

Για την αναγνώριση των ECTS της πρακτικής ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία:

1. Αίτηση

2. Έκθεση Πεπραγμένων

Η έκθεση αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης κατοχυρώνονται στο φοιτητή 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες προσμετρώνται στις 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου χωρίς αντίστοιχη βαθμολογία.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.