Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Το Τμήμα Φυσικής από το έτος 2002 άρχισε να θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού του έργου. Από το 2006, η οργάνωση της όλης προσπάθειας ετέθη σε νέες βάσεις και καθιερώθηκαν οι βασικές αρχές της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα καταρτίστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο  που χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, με βάση τη διεθνή πρακτική αλλά και στην εμπειρία που έχει αποκτήσει το Τμήμα από τη διαδικασία της αποτίμησης κατά τα προηγούμενα διδακτικά έτη.

Το ερωτηματολόγιο του Τμήματος Φυσικής χρησιμοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010 ως υπόδειγμα για την δημιουργία ενός ενιαίου ερωτηματολογίου από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος ώστε να είναι κοινό για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σήμερα το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποτίμηση:

  • της Φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας και μάθησης

  • της επικοινωνίας Φοιτητών και Διδασκόντων

  • των ανατιθεμένων στους φοιτητές εργασιών

  • του βαθμού δυσκολίας των μαθημάτων

  • των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.

Το ερωτηματολόγιο μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μοιραζόταν στους φοιτητές από τα μέλη της θεσμοθετημένης επιτροπής Αξιολόγησης Προπτυχιακού-Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικού Έργου του Τμήματος στην αίθουσα διδασκαλίας το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μιας διδακτικής ώρας. Στη συνέχεια αφού τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν από τους φοιτητές, συλλέγονταν και τοποθετούνταν σε φάκελο ο οποίος σφραγιζόταν και παραδίδονταν στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος παρέδιδε το σφραγισμένο φάκελο για επεξεργασία στην ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Η ΜΟΔΙΠ επίστρεφε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον Πρόεδρο του Τμήματος ή της Επιτροπής ο οποίος στη συνέχεια τα κοινοποιούσε προσωπικά σε κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η αξιολόγηση γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητολογίου.

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου